Οι Σκοποί της Ε.Α.Α.Σ.

Οι Σκοποί της Ε.Α.Α.Σ. είναι οι εξής :

 

  • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους.

 

  • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της .

 

  • Η  παροχή οικονομικής βοήθειας και η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά μελών, κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων .

 

  • Η  βράβευση με οικονομική ενίσχυση των τέκνων των μελών που επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

 

  • Η μέριμνα για διατήρηση της κοινωνικής θέσεως των μελών.

 

  • Η  διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και η συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.