ΚΑΑΥ

Λαμία 03 Μαϊου 2018

        Την 30 Απριλίου 2018 μετά τη διάθεση από το Σχηματισμό που παρακολουθεί το ΚΑΑΥ Καραβομύλου επιπλέον οικημάτων στις 4η - 7η - 10η σειρές, συνεδρίασε η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το Τ.Σ. για τον παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου και προέβη στην κατανομή του προσωπικού σε σειρές (κανονικοί - αναπληρωματικοί) κι απεστάλη αρμοδίως. Μετά την οριστικοποίηση από το Σχηματισμό η κατανομή έχει ως ...εξής....

 

Λαμία 19 Απριλίου 2018

     Με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου, πραγματοποιήθηκε από την τριμελή επιτροπή που έχει συσταθεί, η μοριοδότηση των δηλωσάντων με βάση τα δηλούμενα στοιχεία αλλά και αυτά που τηρούνται στο γραφείο του Παραρτήματος για τον παραθερισμό της τελευταίας πενταετίας (2013-17). Μπορείτε να δείτε τα μόρια που έχετε ...εδώ.... Όποιος - α δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα μόρια, μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο για περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε σειρά παραθερισμού την τελευταία πενταετία αφαιρούνται 10 μόρια, ενώ για κάθε μη ικανοποίηση αίτησης την τελευταία πενταετία προστίθενται 20 μόρια με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί ενδιάμεσα η συνέχεια από παραθερισμό, μη επιθυμία παραθερισμού αν και επιλέχθηκε, ή μη υποβολή αίτησης.

 

        Αναμένοντας νέα τυχούσα διάθεση οικημάτων από τον Σχηματισμό που παρακολουθεί το ΚΑΑΥ, η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να προβεί στην κατανομή του προσωπικού σε σειρές. Με βάση τα δηλωθέντα έως τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν επιθυμίες για τις 1η - 2η - 3η - 12η σειρές με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στις παραπάνω σειρές.

 

        Όποιος - α επιθυμεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του σε ότι αφορά τις σειρές προτίμησης, με βάση τα παραπάνω, παρακαλείται να το πράξει μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου και μώρα 19:00.

Λαμία 18 Μαρτίου 2018

 

         Ανακοίνωση για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου έτους 2018 μπορείτε να δείτε ... εδώ ...

         Αίτηση για παραθερισμό Αξκού ε.α. μπορείτε να δείτε...εδώ...

         Αίτηση για παραθερισμό Ορφανικού μέλους μπορείτε να δείτε ...εδώ...

         Οδηγίες συμπληρώσεως αιτήσεων μπορείτε να δείτε ...εδώ...

 

 

Λαμία 15 Μαϊου 2017

         Την 08 Μαϊου 2017 μετά τη διάθεση από τον Σχηματισμό που παρακολουθεί το ΚΑΑΥ, επιπλέον οικημάτων στις 4η - 5η - 7η - 9η -10η σειρές, συνεδρίασε η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το Τ.Σ. για τον παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου και προέβη στην κατανομή του προσωπικού σε σειρές (κανονικοί - αναπληρωματικοί), κι απεστάλη αρμοδίως. Μετά την οριστικοποίηση από το Σχηματισμό η κατανομή έχει ως ...εξής...

 

 

Λαμία 02 Μαϊου 2017

         Με το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου πραγματοποιήθηκε από την τριμελή επιτροπή που έχει συσταθεί, η μοριοδότηση των δηλωσάντων με βάση τα δηλούμενα στοιχεία αλλά και αυτά που τηρούνται στο Παράρτημα για τον παραθεριμό της τελευταίας πενταετίας(2012-16). Μπορείτε να δείτε τα μόρια που έχετε  ...εδώ... . Όποιος-α δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα μόρια, μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο για περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε σειρά παραθερισμού την τελευταία πενταετία αφαιρούντα 10 μόρια, ενώ για κάθε μη ικανοποίηση αίτησης την τελευταία πενταετία προστίθενται 20 μόρια με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί ενδιάμεσα η συνέχεια, από παραθερισμό, μη επιθυμία παραθερισμού αν και επιλέχθηκε, ή μη υποβολή αίτησης.

 

        Αναμένοντας τυχούσα νέα διάθεση οικημάτων από τον Σχηματισμό που παρακολουθεί το ΚΑΑΥ Καραβομύλου η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να προβεί στην κατανομή του προσωπικού σε σειρές. Με βάση τα δηλωθέντα έως τώρα δεν έχει υπάρξει επιθυμία από κανένα μέλος για 1η - 2η σειρές ενώ μόνο ένας έχει δηλώσει (ως τελευταία επιλογή) την 12η σειρά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά οικήματα στις παραπάνω τρεις σειρές.

 

         Όποιος-α επιθυμεί να τροποποιήσει την δήλωσή του σε ότι αφορά τις σειρές προτίμησης, με βάση τα παραπάνω, παρακαλείται να το πράξει μέχρι την Πέμπτη 04 Μαϊου και ώρα 19:00.

 

Λαμία 10 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου μπορείτε να δείτε ...εδώ...

Αίτηση με οδηγίες συμπληρώσεως μπορείτε να κατεβάσετε ...εδώ...

 

Λαμία 18 Σεπτεμβρίου 2016

      Μπορείτε να δείτε τους παραθερίσαντες στο Κ.Α.Α.Υ. Καραβομύλου κατά τη θερινή περίοδο ...εδώ...

 

Λαμία 19 Μαϊου 2016

     Λόγω διάθεσης από τον Σχηματισμό που παρακολουθεί το ΚΑΑΥ Καραβομύλου επιπλέον οικημάτων σε 5η - 8η - 9η σειρές έγινε νέα κατανομή στις σειρές. Μπορείτε να τη δείτε ...εδώ...

 

 

Λαμία 03 Μαϊου 2016

  Την 27 Απριλίου 2016 ημέρα Μεγάλη Τετάρτη συνεδρίασε η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το Τ.Σ. για το Κ.Α.Α.Υ. και προέβη στην κατανομή του προσωπικού σε σειρές (κανονικοί - αναπληρωματικοί), με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα σχετικά με τον αριθμό των δατιθεμένων οικημάτων κι εστάλη (η κατανομή) αρμοδίως. Μέχρι να οριστικοποιηθεί από τον Σχηματισμό που παρακολουθεί το Κ.Α.Α.Υ. Καραβομύλου (ΔΥΒ) ο αριθμός των προς διάθεση οικημάτων, δεν είναι ανακοινώσιμες οι σειρές λόγω του ότι αν διατεθούν παραπάνω οικήματα σε κάποια- ες σειρά - ες αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η κατανομή σχεδόν σε όλες τις σειρές. Για ότι νεώτερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

 

Λαμία 22 Απριλίου 2016

    Με το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου πραγματοποιήθηκε η μοριοδότηση των δηλωσάντων με βάση τα δηλούμενα στοιχεία αλλά και τα στοιχεία που τηρούνται στο Παράρτημα για τον παραθερισμό της τελευταίας πενταετίας. Μπορείτε να δείτε τα μόριά που έχετε ...εδώ... Όποιος -α δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα μόρια, μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο για περαιτέρω διευκρινήσεις.

    Εντός πέντε ημερών θα συνεδριάσει εκ νέου η επιτροπή που έχει οριστεί από το Τ.Σ. για να γίνει η κατανομή σε σειρές. Μια πρώτη εκτίμηση που μπορεί να γίνει, είναι ότι δεν έχει δηλωθεί από κανέναν - καμία η 1η σειρά ενώ φαίνεται να υπάρχουν κενά οικήματα σε 2η και 10η σειρές.

    Όποιος - α επιθυμεί να κάνει κάποια τροποποίηση στις σειρές προτίμησης, με βάση τα παραπάνω, παρακαλείται να το πράξει μέχρι τη Δευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 11:00.

 

 

Λαμία 11 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου μπορείτε να δείτε ...εδώ

Αίτηση με οδηγίες συμληρώσεως μπορείτε να κατεβάσετε ...εδώ...

 

 

 

Λαμία 10 Ιουνίου 2015

  Η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Τ.Σ. για την εξέταση των αιτήσεων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου, προέβη στην επανακατανομή (λόγω της μεταβολής του αριθμού των προς διάθεση οικημάτων) των αιτουμένων σε σειρές ανάλογα με τη σειρά που αιτήθηκε ο καθένας όπως παρακάτω. Η κατανομή στον παρακάτω πίνακα των κανονικών ανά σειρά είναι με ιεραρχική τάξη ενώ των αναπληρωματικών με βάση τα μόρια. Αν κάποιοι- ες αναπληρωματικοί-ές επιθυμούν να παραθερίσουν ως κανονικοί-ές στις σειρές που υπάρχουν κενά (12η - 13η - 14η) μπορούν να μας το δηλώσουν έως την 30 Ιουν 2015. Η 8η σειρά κατόπιν απόφασης του Γ.Ε.Σ. θα αρχίσει την 24 αντί για 25 Ιουλίου.

                           ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

Χήρα Αντγου

Μακρή Παναγιώτα

130

4η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

2

Σχης

Καραγκούνης Χρήστος

180

5η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

3

Ανχης

Ράικος Κων/νος

200

5η

-//-

4

Τχης

Ριζαργιώτης Νικόλαος

225

5η

-//-

5

Λγος

Ράμμος Γεώργιος

240

5η

-//-

6

Λγος

Γαλανού Αναστασία

190

5η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

7

Ανχης

Βολωνάκης Κων/νος

180

5η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

8

Αντγος

Κούτσικας Δημήτριος

Προτεραιότητα

6η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

9

Ταξχος

Τσιλαλής Νικόλαος

340

6η

-//-

10

Σχης

Γεωργακόπουλος Γεώργιος

Προτεραιότητα

6η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

11

Λγος

Παπαδημητρίου Ιωάννης

220

6η

-//-

12

Χήρα Ταξχου

Μπαλάση Βασιλική

150

6η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

13

Ταξχος

Τούμπης Σεραφείμ

320

7η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

14

Ανθλγος

Τσουβαλής Χρήστος

Προτεραιότητα

7η

-//-

15

Τχης

Πάτας Χρήστος

225

7η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

16

Τχης

Παπαγεωργίου Χρήστος

200

7η

-//-

17

Χήρα Ταξχου

Τσιλαλή Μαρία

130

7η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

18

Ανχης

Δανιήλ Σοφία

320

8η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

19

Ανθστής

Γαλανός Γεώργιος

Προτεραιότητα

8η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

20

Αντγος

Μπούρας Βασίλειος

220

8η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

21

Σχης

Τσιαπάρας Ηλίας

180

8η

-//-

22

Ανχης

Καρακώστας Παναγιώτης

150

8η

-//-

23

Τχης

Μητσιάκης Βάιος

265

9η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

24

Τχης

Μπαρμπούτης Αλέξανδρος

265

9η

-//-

25

Χήρα Ανθλγού

Αρβανιτίδη Παρασκευή

Προτεραιότητα

9η

ΚΑΝΟΝΙΚH

26

Ανχης

Τσιγάρας Ιωάννης

200

9η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

27

Χήρα Ταξχου

Κωνσταντοπούλου Ανδρομάχη

140

9η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

28

Ταξχος

Μυλωνάς Κων/νος

210

10η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

29

Σχης

Διαμαντής Ιωάννης

240

10η

-//-

30

Τχης

Καρασίκης Κων/νος

305

10η

-//-

31

Λγος

Κρικώνης Βασίλειος

250

10η

-//-

32

Ανθστής

Κουτσογιάννης Κων/νος

205

10η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

33

Χήρα Τχη

Ζωγλοπίτη Παρασκευή

75

10η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

34

Υπτγος

Κατσαούνης Κων/νος

220

11η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

35

Σχης

Καρακάσης Γεώργιος

230

11η

-//-

36

Ανχης

Δημητρακόπουλος Δημήτριος

220

11η

-//-

37

Ανχης

Αγγελακόπουλος Χαρίλαος

180

11η

-//-

38

Ανχης

Δεληγιάννης Αριστείδης

160

11η

-//-

39

Ανθλγος

Τσιτσικάου Μαντά Παρασκευή

70

11η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 

                                Λαμία 24 Απριλίου 2015

      Η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Τ.Σ. για την εξέταση των αιτήσεων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου, αφού προέβη στη μοριοδότηση των αιτηθέντων με βάση τις δηλώσεις αλλά και με τα στοιχεία που επίσημα διαθέτει το Παράρτημα (τα μόρια του καθενός αναρτήθηκαν την 22 Απρ 2015), κατένειμε όλους τους αιτούμενους σε σειρές ανάλογα με τη σειρά που αιτήθηκε ο καθένας όπως παρακάτω. Η κατανομή στον παρακάτω πίνακα των κανονικών ανά σειρά είναι με ιεραρχική τάξη ενώ των αναπληρωματικών με βάση τα μόρια. Αν κάποιοι- ες αναπληρωματικοί-ές επιθυμούν να παραθερίσουν ως κανονικοί-ές στις σειρές που υπάρχουν κενά (1η -2η -3η - 4η -12η - 13η - 14η) μπορούν να μας το δηλώσουν έως την 30 Απρ 2015.

                                    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

Ανχης

Λιακόπουλος Δημήτριος

200

4η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2

Ανχης

Ράικος Κων/νος

200

5η

-//-

3

Τχης

Ριζαργιώτης Νικόλαος

225

5η

-//-

4

Λγος

Ράμμος Γεώργιος

240

5η

  -//-

5

Λγος

Γαλανού Αναστασία

190

5η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

6

Σχης

Καραγκούνης Χρήστος

180

5η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

7

Αντγος

Κούτσικας Δημήτριος

Προτεραιότητα

6η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

8

Ταξχος

Τσιλαλής Νικόλαος

340

6η

-//-

9

Σχης

Γεωργακόπουλος Γεώργιος

Προτεραιότητα

6η

-//-

10

Τχης

Πάτας Χρήστος

225

6η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

11

Τχης

Παπαγεωργίου Χρήστος

200

6η

-//-

12

Χήρα Ταξχου

Μπαλάση Βασιλική

150

6η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

13

Ταξχος

Τούμπης Σεραφείμ

320

7η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

14

Ανχης

Δανιήλ Σοφία

320

7η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

15

Ανθλγος

Τσουβαλής Χρήστος

Προτεραιότητα

7η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

16

Αντγος

Μπούρας Βασίλειος

220

7η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

17

Ανχης

Βολωνάκης Κων/νος

180

7η

-//-

18

Χήρα Ταξχου

Τσιλαλή Μαρία

130

7η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

19

Σχης

Διαμαντής Ιωάννης

240

8η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

20

Λγος

Κρικώνης Βασίλειος

250

8η

-//-

21

Ανθστής

Γαλανός Γεώργιος

Προτεραιότητα

8η

-//-

22

Λγος

Παπαδημητρίου Ιωάννης

220

8η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

23

Σχης

Τσιαπάρας Ηλίας

180

8η

-//-

23

Ανχης

Καρακώστας Παναγιώτης

150

8η

-//-

25

Τχης

Μητσιάκης Βάιος

265

9η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

26

Τχης

Μπαρμπούτης Αλέξανδρος

265

9η

-//-

27

Χήρα Ανθλγού

Αρβανιτίδη Παρασκευή

Προτεραιότητα

9η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

28

Χήρα Ταξχου

Κωνσταντοπούλου Ανδρομάχη

140

9η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

29

Χήρα Αντγου

Μακρή Παναγιώτα

130

9η

-//-

30

Ταξχος

Μυλωνάς Κων/νος

210

10η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

31

Ανχης

Τσιγάρας Ιωάννης

200

10η

-//-

32

Τχης

Καρασίκης Κων/νος

305

10η

-//-

33

Ανθστής

Κουτσογιάννης Κων/νος

205

10η

-//-

34

Χήρα Τχη

Ζωγλοπίτη Παρασκευή

75

10η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

35

Υπτγος

Κατσαούνης Κων/νος

220

11η

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

36

Σχης

Καρακάσης Γεώργιος

230

11η

-//-

37

Ανχης

Δημητρακόπουλος Δημήτριος

220

11η

-//-

38

Ανχης

Αγγελακόπουλος Χαρίλαος

180

11η

-//-

39

Ανχης

Δεληγιάννης Αριστείδης

160

11η

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

40

Ανθλγος

Τσιτσικάου Μαντά Παρασκευή

70

12η

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

                        ΜΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΑΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
1 ΑΝΤΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
2 ΣΧΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
3 ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
4 ΑΝΘΣΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
5 ΧΗΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
6 ΤΑΞΧΟΣ ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 340
7 ΤΑΞΧΟΣ ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 320
8 ΑΝΧΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 320
9 ΤΧΗΣ ΚΑΡΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 305
10 ΤΧΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ 265
11 ΤΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 265
12 ΛΓΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 250
13 ΣΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 240
14 ΛΓΟΣ ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 240
15 ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 230
16 ΤΧΗΣ ΡΙΖΑΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 225
17 ΤΧΗΣ ΠΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 225
18 ΑΝΤΓΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 220
19 ΥΠΤΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 220
20 ΑΝΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 220
21 ΛΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 220
22 ΤΑΞΧΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 210
23 ΑΝΘΣΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 205
24 ΑΝΧΗΣ ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 200
25 ΑΝΧΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200
26 ΑΝΧΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200
27 ΤΧΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 200
28 ΛΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 190
29 ΣΧΗΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 180
30 ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180
31 ΑΝΧΗΣ ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 180
32 ΑΝΧΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 180
33 ΑΝΧΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 160
34 ΑΝΧΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150
35 ΧΗΡΑ ΜΠΑΛΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 150
36 ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 140
37 ΧΗΡΑ ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 130
38 ΧΗΡΑ ΤΣΙΛΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ 130
39 ΧΗΡΑ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 75
40 ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ - ΜΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 70

Σε περίπτωση ισοψηφίας προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος (ΦΕΚ Β΄ 1139/03 Ιουν 2011 άρθρο 6 παρ. 4δ)

 

Κ.Α.Α.Υ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  •    Σας γνωρίζουμε ότι αιτήσεις με οδηγίες για δήλωση παραθερισμού στο Κ.Α.Α.Υ. Καραβομύλου μπορείτε να παραλαμβάνετε από το γραφείο του Παραρτήματος τις ώρες λειτουργίας καθώς επίσης και από τον πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος που βρίσκεται έξω από την πόρτα της γραμματείας του γραφείου ή να τις κατεβάσετε από εδώ.

 

  •    Σειρές όπως στον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΠΟ - ΕΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ

1η

04/5  –  14/5

11

4

2η

16/5  –  26/5

11

4

3η

28/5  –  07/6

11

4

4η

09/6  –  18/6

10

4

5η

20/6  –  30/6

11

3

6η

02/7  –  12/7

11

2

7η

14/7  – 23/7

10

2

8η

25/7  –  04/8

11

2

9η

06/8  –  16/8

11

2

10η

18/8  –  27/8

10

3

11η

29/8  –  08/9

11

4

12η

10/9  –  20/9

11

4

13η

22/9  –  01/10

10

4

14η

03/10  –  14/10

12

4

 
  •       Υποβολή δηλώσεων ταχυδρομικώς, ή εντός κλειστού φακέλου στο γραμματοκιβώτιο του Παραρτήματος στο ισόγειο της πολυκατοικίας που στεγάζεται ή αυτοπροσώπως τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μέχρι 17 Απριλίου 2015.

 

  •      Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του Παραρτήματος.